Program Çıktıları

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Eğitim Programının Amaçları şu şekildedir: 

 • Bireysel yetenek ve becerilerin yaşam boyu öğrenme alışkanlığıyla desteklenerek, metodolojik araştırma, analitik ve eleştirel düşünme, yaratıcı problem çözümü üretme ve entelektüel üretkenlik yetilerinin geliştirilmesi 
 • Planlama alanında tasarım ve geleceği öngörme biçimleri kadar, paydaşlar ve ortaklarla politika üretebilmesi; yaratıcılığın gelişiminde esnek düşünebilme yetilerinin geliştirilebilmesi, yenilikçi çözümlerin kadar süreçlerde sorumluluk üstlenme ve süreçlerin kontrol edilebilme becerilerinin geliştirilmesi 
 • Sosyal, çevresel ve kültürel farkındalıkların oluşturulması, mesleki anlamda bu değerlerin içselleştirilmesi, meslek etiği ve toplumsal hizmet konularınnda hassas bireylerin yetiştirilmesi 
 • Disiplinlerarası çalışmaların teşvik edilmesi, farklı alanlarla işbirliği kurabilme ve ortak çalışma alanları oluşturabilme 
 • Çağdaş akımları güncel iletişim araçları aracılıyla takip etme ve yeni teknolojileri kullanabilme ve geliştirebilme yetilerinin kazandırılması 

Bu kapsamda TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin aşağıdakileri gerçekleştirebiliyor olmaları beklenmektedir: 

 1. Planlama probleminin saptanması ve çözüm üretilmesi süreçlerinde, planlama alanında bilgi birikimini, disiplinlerarası bir yaklaşım içinde ve ilişkili bilimler bağlamında yorumlayabilme, kuramsal ve kavramsal teoriler ışığında değerlendirebilme, tasarım problemlerini saptama ve çözüm üretebilme 
 2. Şehir ve Bölge Planlama disiplini içinde alt ölçek, kent ya da bölgesel sistem tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olabilme, Planlama alanının kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olma ve bu bilgiyi uygulayabilme 
 3. Düşünme, üretme ve sunum süreçlerinde, güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 
 4. Düşüncelerini, hem Türkçe hem İngilizce, yazılı ve sözlü olarak ifade etmekte yeterlik gösterme 
 5. Kuramsal ve deneyimsel bilgi birikimini uygulamaya dökebilme 
 6. Yaşam boyu öğrenme, zaman yönetimi, metodolojik çalışma ve araştırma alışkanlıkları için özdisiplin geliştirme 
 7. Tasarım ve planlama kavramlarının ve tasarım ve planlama süreçlerinin içselleştirilmesinde, soyut, analitik ve ilişkisel düşünme yeteneğini geliştirme 
 8. Planlama alanının temel, çevresel ve evrensel ilkelerini kullanarak plan ve öneriler üretebilme 
 9. Yaratıcı düşünce, bakış açıları ve çözümleri aktarabilmek için, kişisel yaratıcılık ve beceri geliştirme 
 10. Mevcut bilgi ve uygulamayı, uygun araştırma yöntemleri, nitelikli sorgulama, eleştirel düşünme ve etik bakış açıları kullanarak değerlendirebilme 
 11. Bir planlama yaklaşımını ve projesini, bireysel ya da bir takımın parçası olarak, her aşamasını profesyonel ve katılımcı bir bağlamda bütünleştirerek geliştirebilme 
 12. Planlamada toplumsal sorumluk ve etik bilince sahip olma, insan ve yapılı çevre arasındaki ilişkiyi, toplumsal etkenler, insan davranışları ve kültürel çeşitlilik ile ilişkilendirerek tanımlama ve eleştirebilme