Stüdyo Çalışmaları

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama eğitim programı, stüdyo çalışmaları ve teorik derslerden oluşmaktadır.

Programda dört yıllık eğitim dönemi içerisinde; ilk iki dönem Tasarım Yöntemlerine Giriş (Introduction to Design Methods), ikinci sene; Planlama Stüdyosu I ve II (Planning Studio I - II), üçüncü sene; Planlama Stüdyosu III ve IV (Planning Studio III-IV) ve son sene; Planlama Stüdyosu V ve VI (Planning Studio V-VI) olmak üzere sekiz stüdyo çalışması bulunmaktadır.

Stüdyo çalışmaları içerisinde ilk sene yer alan Tasarım Yöntemlerine Giriş'te temel tasarım kavram ve prensiplerinin tanımı, soyutlama ve kavramsallaştırma ile tasarım fikirlerinin sunulmasında algısal ve el becerilerinin geliştirimesi amaçlanmaktadır.

Planlama Stüdyosu I'in konusu kapsamlı planlamadır. Kapsamlı planlama kapsamında, ele alınan kent bölgesel ve kentsel anlamda irdelenecek, kentin iç yapısı, nüfus, işgücü ve mevcut arazi kullanımları çözümlenecek, yapılan kestirimler doğrultusunda kentin arazi kullanımları ve ulaşım ağını belirleyen ana plan (master plan) üretilecektir.

Planlama Stüdyosu II'de, ilk dönem üretilen ana plana bağlı olarak kentin parçalarına ilişkin uygulama ölçeğinde tasarım çalışmaları yapılacaktır. Kent merkezi, konut alanları, mahalle, dinlence alanları, ya da bunların oluşturduğu daha büyük kent parçaları, birinci sınıf temel tasarım Stüdyosunde öğrenilen ilkeler doğrultusunda tasarlanacaktır.

  

Planlama Stüdyosu III, yapısal planlamanın temel ilkelerini içermektedir. Bu stüdyo çalışmasında, kentin biçimi, ulaşım ağı, merkez ve alt merkezler, kamu kullanımları, açık alan sistemleri ve bunları oluşturan eylem kümelenmelerinin tanımlanması, problemlerin ortaya konulması ve geleceğe yönelik stratejilerin ve siyasaların geliştirilmesi esastır.

Planlama Stüdyosu IV'te, ilk yarıyılda tanımlanan kent parçaları (merkez, mahalle, kamusal kullanımlar vb.) ya da problem alanlarına (dönüşüm, ulaşım odakları, vb.) ilişkin olarak tasarım alanını seçen öğrenciler, tasarım stratejileri ve seçenekler geliştirecektir. Bu kapsamda geliştirilecek seçenekler iki ve üç boyutlu ortamlara taşınacak ve uygulama stratejileri ve koşulları belirlenecektir.

   

Planlama Stüdyosu V, son sınıf planlama stüdyolarının ilkidir. Dördüncü sınıf planlama stüdyosu çevre planlamasının temel ilkelerini iletmekte ve kentsel ve kırsal alana çevre, enerji, altyapı ve sürdürülebilirlik olguları açısından yaklaşmaktadır. Bu stüdyoda yapılan çalışmalarda çevreye kent - kır ilişkileri, enerji üretim ve tüketimi ile kent formu arasındaki ilişkiler, altyapı optimizasyonu, sürdürülebilir kentsel gelişme, kentin ve altyapısının dönüşümü, toplumsal grupların planlamaya katılımı ve çevrenin yönetilmesi gibi konularda problemlerin ortaya konulması ve geleceğe yönelik stratejilerin ve siyasaların geliştirilmesi esastır.

Planlama Stüdyosu VI'da ise, ilk yarıyılda tanımlanan çevre problemlerine (kent formu – çevre problemi, kentsel gelişme – kırsal alan, enerji ve kent formu, altyapı ve kent, sürdürülebilir kent formu) ilişkin olarak, tasarım alanını seçen öğrenciler, tasarım stratejileri ve seçenekler geliştireceklerdir. Mühendislik alanını seçen öğrenciler problemleri ve çözüm seçeneklerini matematiksel modellerle temsil edeceklerdir. Kente toplumbilimleri açısından yaklaşanlar, katılım ve yönetim modellerini geliştireceklerdir.