Ana içeriğe atla

Eğitim Öğretim

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama eğitimi özellikle üç alanda uzmanlaşmış meslek insanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunlar üniversitenin farklı bölümleri ile kurulacak organik bağlar çerçevesinde kurgulanmaktadır.

 • TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, Mimarlık Fakültesi içinde kentin biçimi, yaşamı ve tasarımını ön plana çıkartan ders kümeleri ve işlik çalışmaları çerçevesinde kentin tasarımı üzerinde uzmanlaşan şehir plancılarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 • Kentin mühendisliği tanımı içinde; kent işletmeciliği, kentsel ve bölgesel modeller, altyapı, sürdürülebilirlik, kirlenme, enerji gibi çok sayıda alan bulunmaktadır. TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans programından başlayarak bu alanda uzmanlaşmayı özendirecek, ilgili bölümlerle gereken bağlar kurulacaktır.
 • Kentler insan topluluklarının kurduğu ve içinde yaşadığı varlıklar olarak algılanmaktadır. Bu çerçevede sosyal bilimlerin de ilgi alanına girmektedir. TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde salt araştırma yapan değil,  uygulamada da etkili şehir planlama uzmanları yetiştirilecektir.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde, Türkiye’de yürütülen şehir planlaması pratiğini çevreyi denetleme ve biçimlendirmede etkin kılacak, planlama pratiğini yeniden tanımlayacak bir planlama eğitimi ve bunun öncülüğü hedeflenmektedir. Bu çerçevede kamu ya da özel sektörde çalışan, imar planı ve imar uygulaması ile sınırlanan çerçeveyi kıran, daha sonraki tasarım, mühendislik ve toplumsal konularda problem tanımı ve çözüm önerileri geliştirmeyi öğrenen şehir plancıları eğitilecektir.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama eğitim programı, eğitim gören öğrencilerin mesleki pratiklerinin yanı sıra güncel akademik ve teknolojik gelişmelerle yoğun ilişki içinde bulunarak eğitimlerini tamamlamalarını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, teknolojik gelişmeler ışığında evrilen ve öğrencilerin yeni ortam ve araçları sorgulamasını ve deneyimlemesini mümkün kılan bir eğitim ortamın sunulması hedeflenmektedir. Bununla beraber, öğrencilerin ve araştırmacıların güncel akademik çalışmaları yakından takip etmesi ve bu çalışmalara yön vermesi hedeflenmektedir.

Çeşitli sektörlerden firmalarla yapılacak ortak eğitim projeleri, bu firmalardan alınacak danışmanlıklar, toplum ve üniversite; sektör ve üniversite arasındaki diyaloğun ve işbirliklerinin kurulmasında ve teknolojik gelişmelere katkı anlamında çok önemli rol üstlenecektir. Bugün oldukça önemli ve kaçınılmaz olan “sürdürülebilir ürün”, “sürdürülebilir doğal çevre ve malzeme”, “sürdürülebilir yaratıcı edim” konularını bir tasarım yaklaşımı olarak eğitim anlayışına entegre etmek ve bu konulara duyarlı mezunlar yetiştirmek programın öne çıkacan unsurlarıdır.

Eğitim dilinin %100 İngilizce olması öğrencilerin hem akademik hem de teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri açısından önemli olacak ve küresel güncel tasarım dünyasıyla iletişimi canlı ve sürekli kılabilecektir.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama programı, TED Üniversitesi dâhilindeki diğer tüm bölümlerle lisans ve lisansüstü seviyede işbirliği içinde olacaktır.

TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans programından mezun olabilmek için, toplam kredi sayısı 138, yani 240 AKTS olarak belirlenmiştir.

Bu kredilerin dağılımı şöyledir:

 • Ortak program dersleri                              20 kredi –  32 AKTS
 • Bölüm dersleri                                          51 kredi – 100 AKTS
 • Bölüm seçmeli dersleri                              9   kredi –  15 AKTS
 • Ortak çekirdek seçmeli dersler                  12 kredi –  20 AKTS
 • Üniversite ortak dersler                            25 kredi –  38 AKTS
 • Serbest seçmeli                                         9   kredi –  15 AKTS
 • Yandal (minor) dersleri                              12 kredi –  20 AKTS


Öğrencilerin TEDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olabilmeleri için:

 • 6 haftalık (30 iş günü) iki staj eğitimini başarı ile tamamlamaları
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.